top of page

תנאי העסקה

בהתאם לתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), תשס”ד-2003 ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות מכוח חוק זה.

לתשומת לבך:

עליך לחתום על הסכם הזמנה זה, ולהחזירו חתום לחברת טיקטהאוס ח.ר בע“מ, ח.פ. 516378445 .עד קבלתו של הסכם זה חתום על ידי הלקוח, ההזמנה
אינה בתוקף וחברת טיקטהאוס אינה חבה כל חבות כלפי הלקוח. בחתימתך על ההסכם הנך
מצהיר כי קראת והבנת את כל תנאי ההתקשרות כפי שהם מופיעים בהסכם זה ותנאים אלה
מקובלים עליך. הצדדים מצהירים כי כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים הן בע“פ והן בכתב
בטלים .הסכם זה מהווה את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ואין תנאים אחרים
מלבדם .ידוע ללקוח כי הסכם זה הינו הסכם מותנה וייכנס לתוקף ויחייב את הצדדים, רק
בהתקיים שני תנאים, רק אם יתקבל אישור אצל טיקטהאוס בע“מ מאת ספקי הנופש (לרבות
המוביל האווירי, בתי המלון, ספקי הכרטיסים לאירוע וכו‘), ורק אם התקבל אישור חב‘
כרטיסי האשראי ו/או תשלום מלא בהעברה בנקאית על ביצוע העסקה ע“ש הלקוח. קבלת
חשבונית ו/או קבלה מחברתנו תהווה אינדיקציה לאישור העסקה . הלקוח ו/או הנוסע בפועל
מתחייב כי בכל מקרה בו יבוקש מצדו או מצד מי מטעמו ביצוע שינוי בשירותי התיירות
שהוזמנו מכל סיבה שהיא, לאחר חתימת הסכם זה, יהא הלקוח ו/או הנוסע מחוייב לשלם
לחברת טיקטהאוס את עלות השינויים.

הרשאה

אני הח“מ, בעל כרטיס האשראי שפרטיו רשומים להלן, מאשר בזאת את תוקף העסקה ואת
חיוב חשבוני באמצעות הכרטיס הנ“ל, ולפיכך מתחייב בזאת כי עסקה זו לא תוכחש על ידי
ו/או על ידי מי מהנוסעים הרשומים בעסקה. ידוע לי שחובה להגיע לשדה התעופה 3( שלוש)
שעות לפני זמן הטיסה לחו“ל עקב דרישות הביטחון. לטיסות פנים חובה להגיע שעתיים לפני
מועד הטיסה.

דרכון

באחריות הלקוח להצטייד בדרכון תקף לשישה (6 )חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ,
באשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין בפני חברת טיקטהאוס אם ברשותו דרכון שאינו
ישראלי. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לדרכון שברשות הנוסע ודין המדינה עשוי
להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיוצ“ב הינן באחריות הנוסע בלבד,
והוא מצהיר בזאת כי ברשותו דרכון בתוקף למשך שישה (6 )חודשים לכל הפחות. דרכון
תקף ייחשב רק כזה שבו לפחות שני דפים ריקים ועל אחריות הלקוח לוודא זאת בטרם
ההזמנה ו/או מועד הנסיעה.
באחריות הלקוחות לבדוק את פרטי האיות המדויק ולוודא שהאיות זהה לאיות בדרכונם לפני
החתימה על טופס ההזמנה. מובהר כי בגין שינוי שם או עדכון איות יישא הלקוח בתשלום
דמי ביטול או תשלום שינוי, לפי חוקי הספק. למען הסר ספק יובהר כי כל הוראה ההסכם זה
ביחס ללקוח תקפה ותחול גם על כל נוסע הכלול בעסקה.

מידע כללי

חברת טיקטהאוס מבקשת להפנות את תשומת לבכם למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד
מהזמנת הנופש והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה התנאים הכללים והאחריות. בכל מקרה
של חילוקי דעות יחייבו תנאים אלה ולא תישמע טענה כי הנוסע לא קרא ו/או לא הופנה
לתנאים אלו. התנאים שלהלן יחולו על הנוסע הלקוח אחד ממוצרי טיקטהאוס.
חברת טיקטהאוס פועלת מול מספר רב של ספקי שירותים שונים, ועל כן כפופה טיקטהאוס
בין השאר, גם לתנאים הכללים של ספקי השירותים השונים. ניתן לעיין בהם על-פי דרישה
במשרדי החברה. מודגש, כי השירותים שנמסרים ללקוח מבוצעים על אחריותם של ספקי
השירותים למיניהם בלבד. כל המידע אותו מוסרת טיקטהאוס שאוב מתוך פרסומי הספקים
ואין החברה אחראית לדיוקם המוחלט.
בחתימתו על הסכם זה הלקוח מאשר כי קרא והבין את תנאי העסקה והוא יהיה מנוע מלטעון
כל טענה בדבר אי ידיעת תנאי העסקה וכיוצ“ב בדיעבד לאחר חתימת הסכם זה.
בכפוף לתנאי העסקה והתקשרות הצדדים חברת טיקטהאוס מזמינה עבורכם שירותים
המסופקים על ידי סיטונאי תיירות, לרבות הזמנות חדרי המלון, חברות התעופה, ספקי
כרטיסי כניסה לאירועים ואטרקציות, וחברות ההשכרה ושירותי חנייה )להלן: ”הספק/ים“(
בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מהספק. כל השירותים המוזמנים הם בגדר בקשה
בלבד, עד לקבלת אישור מחברתנו. כמו כן, האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל
היא על הספק בלבד.
בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או למוביל אווירי ו/או לספקי הכרטיסים ו/או להשכרת
רכב ו/או לשירותי חניה מועברות על ידי חברתנו לספק הרלוונטי, בכל מקרה של תקלה ו/או
אי-התאמה יש לפנות מיידית, במישרין או בעזרתנו, לספק המתאים. באחריות הלקוח ו/או
הנוסע לבדוק את התאמת השוברים והאישורים, לרבות תאריכי ושעות טיסה, תאריכי
האירוע, סוג הכרטיסים לאירוע, איות שמות הנוסעים, מספר הנוסעים והתאמת סיווג החדר
וסוג המלון להזמנתו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור:

 

הטיסות

הטיסות עשויות להיות טיסות שכר, לואוקוסט (חסך) או סדירות ולפיכך פרטיהן אינם סופיים
ועשויים להשתנות, לרבות מבחינת מועדיהן, מסלולן ופרטי ספק התעופה וכן חברת התעופה
ומספרי הטיסה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים הנה, על-פי כל דין, על המוביל האווירי
ו/או הספק בלבד.


טיקטהאוס אינה מעודכנת בזמן אמת לגבי שינויי לוח זמנים של כל טיסה ועל כן על הלקוח
לוודא את שעות הטיסות המדויקות 24 שעות לפני מועד הטיסה. טיסות מעבר (קונקשן)
מכורטסות באישור חברת התעופה על פי כללי עצירת הביניים של נמל התעופה. במקרה של
החמצת טיסת המשך כתוצאה מעיכוב ו/או איחור ו/או שינוי לוח זמנים לא תישא טיקטהאוס
בכל אחריות. מובהר בזאת כי על חברת התעופה מוטלת האחריות לפתרון מצב זה בהתאם
לשיקול דעתה.


תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים המצורפים לו
והם המחייבים את הספק. יחד עם זאת, במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע“י חברות
התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים) יאלצו נוסע בודד או
חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה ו/או
כל דרישה דיאטטית אחרת הינן בגדר בקשה בלבד וחברת טיקטהאוס אינה מתחייבת ולא
תהא אחראית לאי- סיפוקה של ההזמנה. למען הגילוי הנאות, חלק מחברות התעופה אינן
מספקות ארוחה במהלך הטיסה ו/או מספקות ארוחה ומשקאות בתשלום בלבד. חלק
מחברות התעופה דורשות רישום מוקדם לטיסה (צ‘ק אין אלקטרוני) וגובות תשלום על רישום
בנמל התעופה. הלקוח ו/או הנוסעים מתבקשים לבצע את הרישום לטיסה אם ברצונם
להימנע מתשלומים נוספים בנמל התעופה. חלק מחברות התעופה גובות תשלום נוסף על
מזוודות הנשלחות לבטן המטוס ו/או על משקל עודף בכבודה הנשלחת או בכבודת היד ו/או
על מידות גדולות של כבודה. באחריות הלקוח ו/או הנוסעים להתעדכן מראש, עם חברת
התעופה או עם טיקטהאוס על עלויות ותנאים אלה. הושבה בטיסות נעשית על ידי חברת
התעופה ובאחריותה בלבד, לעיתים תמורת תשלום נוסף וכל זאת ללא התייעצות עם
טיקטהאוס ו/או הנוסעים.


בקשה מצד הלקוח לשינויי טיסה ו/או ביטולה ו/או שינויי שמות תחויב בתשלום עפ“י תנאי
הספק.


תינוקות עד גיל שנתיים אינם זכאים למושב בטיסה, אלא יושבים על הוריהם או מלוויהם
בטיסה. קיימת אפשרות בטיסות סדירות להזמין עריסה על בסיס מקום פנוי בלבד.
טיקטהאוס איננה מתחייבת כי תינוקות ישבו בעריסה בטיסות.

 

המלונות

פרטי המלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד וטיקטהאוס אינה מחויבת בהם כל עוד לא
נתקבל עליהם אישורו הסופי של הספק. האחריות על השיבוץ במלון לרבות קומת החדר ו/או
תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת מיזוג האוויר, הנה על המלון ו/או הספק
בלבד. מתקני המלון פעילים על פי שיקולי המלון בלבד בהתאם לעונת התיירות. בחלק מבתי
המלון נדרשות תוספות בגין שירותים שמציע המלון לרבות ארוחות, משקאות, מיני בר, חדר
כושר, שירותי ספא, ספורט ימי וכו‘, החרגה זו מתייחסת גם להזמנות על בסיס ’הכל כלול‘.
לידיעתך, במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה – בתי מלון רבים נוהגים להכניס
מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, לעיתים המיטה הנוספת הינה ספה נפתחת ו/או מיטה
מתקפלת .בחלק מהיעדים באירופה נגבה מס עירוני לחדר/לאדם. תשלום זה יגבה
מהלקוח במלואו ובאופן ישיר על ידי המלון ביעד ואינו באחריותה או שליטתה של חברת
טיקטהאוס.


לידיעתך, במקרה של רישום יתר, לספק הזכות להעברה למלון חלופי ברמה דומה, או גבוהה
יותר בתוספת תשלום. דירוג המלונות כפי שנמסר לך, הינו בהתאם לדיווח של משרד
התיירות המקומי ואין להשוות דרגות בין המדינות השונות. כל הפרטים באשר למתקני בית
המלון, המפורסמים על ידי חברת טיקטהאוס, לקוחים מפרסומי בתי המלון וחברת
טיקטהאוס אינה נושאת בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון, הינם
עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור
”אקסטרות“ בארוחות שבית המלון מציע ללקוחותיו, ואין הדבר בידיעתה ו/או נתון לשליטתה
של החברה. שעת הכניסה לחדרים היא על-פי רוב בשעה 16:00 והפינוי הוא עד השעה
11:00 ,בלא תלות בשעות הטיסה. במידה וכתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע
הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא תישא החברה בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי
הנוסע. כמו כן, במידה וכתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון
המוזמן, לא תישא חברת טיקטהאוס בעלות הפסד הארוחות. ”רישום יתר“, הן לעניין טיסה
והן לעניין בתי המלון משמעותו, שהמלון או הטיסה בתפוסה מלאה ואין חדר פנוי/מקום פנוי
בטיסה למרות הזמנתכם.

 

השכרת רכב

באחריות הלקוח לעדכן את חברת טיקטהאוס אם גילו או גילו של מי מהנוסעים הצפוי לנהוג
ברכב, הינו נמוך מ-25 שנים. כמו כן, על הלקוח ו/או הנוסע (הרשום בשובר השכרת הרכב)
להצטייד בכרטיס אשראי בינ“ל, על-שמו, וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון בינ“ל,
כשהם תקפים ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים,
אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. שירותי חניה: חברת טיקטהאוס אינה אחראית לנזק ו/או
אבדן שיגרמו לרכבים או לרכוש הנמצא בהם וכן לא תישא בתשלום או כל הוצאה הנובעת
ו/או הקשורה למתן שירותי חניה על ידי הספק. בכלל זה אין החברה אחראית ולא תישא
בתשלומים בגין שעות חניה נוספות גם אם שעות נוספות אלה לא נגרמו בשל מעשיו או
מחדליו של הנוסע/הלקוח לרבות בגין עיכובים/ביטולים של טיסות. יום שכירות רכב הינו 24
שעות, שעות נוספות מעבר יחויבו ביום שכירות נוסף על פי תעריף הספק המקומי .

 

כרטיסי האירוע

כרטיסי האירוע יתקבלו בארץ או ביעד הנסיעה עד יום האירוע (כולל). הכרטיסים יכולים
להיות כרטיסי נייר, כרטיסי מנוי מפלסטיק או כרטיסים אלקטרוניים. במקרים מסוימים, ועפ“י
החלטות ההפקה או מארגני האירוע, מודפסים הכרטיסים ומופצים בסמוך למועד האירוע ולכן
לא ניתן לספקם בארץ, והם יסופקו במשרד הכרטיסים המקומי ביעד, באמצעות שליח לבית
המלון או כתובת השהייה של הנוסע בחו“ל, או בנקודת מפגש בעיר האירוע או בקופות אולם
ההופעה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של ספק הכרטיסים.


יש לציין כי שוק הכרטיסים בחו“ל הינו שוק דינמי ובו ניתנת עדיפות מראש לקהל המקומי ו/או
בעלי מנוי מקומיים. לפיכך מרבית האירועים המבוקשים מוגדרים כ“סולד אאוט“ מראש. מכאן
שמחירי הכרטיסים שנותרו לשיווק על ידי ספקי הכרטיסים לקהל הזר, על פי רוב, גבוהים
משמעותית מהמחיר הנקוב ועליו מתווספות גם עלויות שילוח, ביטוחים ועמלות סוכנים
מקומיים. בעצם ביצוע ההזמנה מאשר ומסכים הלקוח להבדלים הקיימים בין מחיר הכרטיס
כפי שנמסר לו ע“י טיקטהאוס לזה הנקוב על גבי הכרטיס.


יובהר כי טיקטהאוס עושה את מירב המאמצים להבטיח עבור לקוחותיה את הכרטיסים
במחירים התחרותיים ביותר ומהספקים האיכותיים ביותר ולהבטיח כרטיסים ללקוחותיה, ככל
הניתן, במקומות הטובים ביותר האפשריים, גם במופעים המבוקשים ביותר.


משלוח הכרטיסים לכתובת בארץ או בחו“ל נעשה על ידי דואר רשום ו/או שליח ומותנה על
ידי קבלת הכרטיסים על ידי הלקוח או בא כוחם. טיקטהאוס לא תישא באחריות לכרטיסים
שיש בגינם אישור מסירה בכתובת המסופקת ו/או נתקבלו במשרד הדואר המשויך לכתובת
זו ואבדו/נגנבו/לא אותרו/לא נאספו מכל סיבה שהיא לאחר מכן. משלוחים לדירות או
לכתובות פרטיות בחו“ל מותנות בחתימה לאישור המשלוח ובאחריות הלקוח לספקה בעצמו
או על ידי מיופה כוחו. חשוב לציין כי תאריך או שעה מדויקת של המשלוח אינם יכולים להיות
מובטחים ובאחריות הלקוח להיערך לכך בהתאם.


במקרה של ביטול ו/או דחיית האירוע, בין אם נרכשו כרטיסים בלבד ובין אם נרכשה חבילה
הכוללת כרטיסים ושירותים נוספים (טיסה, מלון וכיו“ב), ובין אם הודעת הביטול או הדחייה
ניתנה טרם היציאה מהארץ או אם ניתנה בעת שהיית הנוסעים בחו“ל, יתקבלו אחד
מהשניים: (1 )זיכוי על הערך הנקוב בכרטיס או (2 )כרטיס חלופי לאירוע שנקבע מחדש.
למען הסר ספק ,מדיניות ההחזרים והביטולים במקרים אלה נקבעת בלעדית על ידי ספקי
הכרטיסים המקומיים ,ללא זיקה או קשר להודעות שניתנו על ידי הפקת האירוע, והודעות
אלה אינן מחייבות את הצדדים בכל אופן. יש לציין כי אין כל קשר בין הערך הנקוב והמחיר
בפועל ששולם עבור הכרטיס, בין אם הוא נרכש במסגרת חבילה או ככרטיס בלבד. הערך
הנקוב עשוי להיות גבוה בסדר גודל או נמוך בסדר ג ודל ממחיר הכרטיס ששולם.


כמו כן, המחירים הניתנים או מוצגים עבור כרטיסים בלבד אינם בהכרח מחירי הכרטיסים
הנכללים בחבילה ואינם מייצגים את מחיר הכרטיס המגולם בחבילה.


חשוב לציין כי ברכישת החבילה מסכימים הצדדים כי ביטול אירוע בחו“ל אינו מהווה סיבה
לביטול החבילה ואינו מזכה את מי מהנוסעים בזכות לפיצוי כלשהו על רכיבים אחרים
בחבילה, עוגמת נפש או כל החזר שמעבר לכרטיס חלופי או הערך הנקוב למען הסר ספק,
במקרה של ביטול אירוע בחו“ל טרם יציאת הטיסה מהארץ הנוסעים לא יוכלו לבטל את
נסיעתם הגם שזו תבוצע ללא האירוע.


החברה ממליצה לכל לקוחותיה לרכוש ביטוח ביטול מכל סיבה לחבילות. עקב מורכבות
החבילות, הכוללות במקרים רבים טיסות בחברות תעופה שונות, כרטיסים לאירועים ובתי
מלון שרובם בדמי ביטול מלאים, במקרי קיצון, כגון מלחמות, מגפות, מהומות וכיו“ב, עקב
מורכבות החבילות, במקרה של ביטול או דחייה של יותר מרכיב אחד, שומרת לעצמה
החברה את הזכות להעביר חבילה למועד חלופי של האירוע. במקרה כזה תיתכן תוספת
תשלום עקב התייקרות השירותים, אבדן ערך או דמי טיפול נוספים .


חשוב לציין – אירוע מבוטל או נדחה הוא אירוע שהתקבלה בגינו הודעת ביטול רשמית על ידי
הפקת האירוע. שמועות, כתבות, הודעות בכלי תקשורת, הסקה מביטול אירועים קודמים או
כל ידיעה שאינה מבוססת ומקורה אינו בהפקה הרשמית או שקיבלה את אישור טיקטהאוס,
אינה נחשבת כביטול האירוע או כסימן מקדים לביטול אירוע.


שימו לב – טיקטהאוס עושה כל הניתן להתעדכן מול ספקיה ומול ההפקות בשינויים בלוחות
הזמנים ובזמינות האירועים בחו“ל. יחד עם זאת, לעיתים הודעות לאירועים גדולים
מתפרסמות רק לגורמים מקומיים בארץ היעד או שאינם מובאים לידיעת טיקטהאוס באופן
פרטני.


טיקטהאוס ממליצה לכלל לקוחותיה להתעדכן בטרם היציאה לחו“ל ובסמוך לעיתוי האירוע
על מועד האירוע או מיקום האירוע, דרך אתר האינטרנט של האמן/הפסטיבל או מארגני
תחרויות ספורט ובאמצעי התקשורת השונים. אירועים בחו“ל עשויים לשנות את מיקומים ואת
תאריך או שעת תחילתם ללא התרעה מוקדמת. בכל מקרה של חשש מביטול או שינוי לוחות
זמנים יש לפנות מידית למוקד טיקטהאוס לברור נוסף ולאימות הידיעה. טיקטהאוס לא תישא
באחריות של קביעה סופית או של שינויי מיקום או לוחות זמנים של אירועים.


טיקטהאוס עושה כל מאמץ להתעדכן במועדי ושעות האירועים שעשויים להשתנות מפעם
לפעם. באחריות הלקוח ו/או הנוסע לוודא מועד קיום האירוע כמתוכנן. מכירת הכרטיסים,
שירותי התיירות והשירותים הלווים להם נעשית כל עוד מתוכנן האירוע להתקיים כמתוכנן.
לא תתקבלנה טענות מצד הנוסע ו/או הלקוח בדבר שינוי שבאחריות ההפקה ו/או מארגני
האירוע.

מקומות ישיבה

אלא אם צוין אחרת, באירועים בהם מסופקים כרטיסי ישיבה מובטחת ישיבה בזוגות ואולם
יובהר כי ישיבה בזוגות נחשבת במדינות אירופה גם כישיבה אחד אחרי השני ו/או באלכסון
ו/או באותה השורה ב“מרחק נגיעה“ (הפרדה של מושב אחד או שניים בלבד). מעבר לזה –
בגדר בקשה בלבד. יחד עם זאת, עקב החלטות חריגות של ההפקות ו/או מארגני האירועים
ו/או מועדוני הספורט, עשויים כרטיסים להתקבל גם בבודדים ו/או בנפרד ולטיקטהאוס אין כל
אחריות בדבר ההושבה.

הזמנה, ביטולים ונוסעות בהיריון

טיקטהאוס שומרת לעצמה את הזכות לשדרג את כל רכיבי ההזמנה שלכם (טיסות, מלונות,
כרטיסים לאירועים).


במידה ואחד מרכיבי ההזמנה סופק שלא באופן מלא, או במקרים נדירים בהם שונמך שירות
(מלון, קטגורית ישיבה באירוע וכיו“ב( מטיקטהאוס תשיב לרוכשים את ההפרש בין עלות
השירות שסופק בפועל ובין עלות השירות המקורי בתוספת 50% כפיצוי מוסכם מראש.
למען הסר ספק, שנמוך שירות משמעו שירות שניתן בקטגוריה נמוכה מזו שהוזמנה מראש,
לדוגמה: עקב תפוסה מלאה במלון הלקוח הועבר ממלון בקטגוריית ארבעה כוכבים למלון
בקטגוריית שלושה כוכבים. ואולם במידה וניתנה ללקוח הצעת שירות חלופי באותה
הקטגוריה הדבר לא ייחשב שנמוך והלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי, אף והלקוח סירב לאותה
הצעת שירות חלופי. למשל: מלון ברמת ארבעה כוכבים שהזמין הלקוח נמצא בתפוסה
מלאה. ללקוח הוצע מלון אחר ברמת ארבעה כוכבים באותו האזור אך הלקוח סירב להצעה
ובחר ללון במלון שלושה כוכבים- במקרה זה מאחר והוצע ללקוח שירות ברמה זהה (ארבעה
כוכבים), הרי שבחירת הלקוח ללון במלון ברמה נמוכה לא מהווה ”שנמוך“ ולא יזכה אותו
בפיצוי אותו כנ“ל במקרה בו הלקוח יבחר בשירות ברמה גבוהה יותר מזו שהוזמנה מראש.
במקרה של כשל אספקה בשירות, שמקורו במחדל של טיקטהאוס או ספקיה, יפוצה הלקוח
במלוא סכום השירות שלא סופק בתוספת של %50 כפיצוי מוסכם מראש.


לאחר אישור ההזמנה לא יינתן ללקוח החזר כספי, אלא בכפוף לחריגים הקבועים בחוק
הגנת הצרכן, תשמ“א- 1981( להלן, ”החוק“( ו/או בתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה)
תשע“א -2010( ,להלן: ”התקנות“( ולפיהם רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה בתוך
ארבעה עשר ימים מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לרבות הסכם זה, ובלבד
שבקשת הביטול לא נמסרה בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור
השירות להינתן )ראה: סעיפים 14ג)ג()2 )ו-14ג)ד()2 )לחוק).


במקרה של ביטול כדין יחזי ר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,
את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה
וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול
בשיעור שלא יעלה על %5 ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים,
לפי הנמוך מביניהם, מכל נוסע הכלול בעסקה )בהתאם להנחיות בית המשפט העליון בע“א
12/7187 עו“ד ליאור צמח נ‘ אל על נתיבי אויר לישראל )פורסם בנבו, 2014.08.17))
יש לציין כי האמור בחוק לא יחול על שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים
במלואם מחוץ לישראל, לרבות טיסות המשך, חבילות נופש מחוץ לישראל, כרטיסים
למופעים המתקיימים בחו“ל, העברות וטיסות לואוקוסט (איזיג‘ט, וויז אייר, טרנסאוויה,
נורוויג‘ן, וואלינג, מונארך ודומות להן). שירותים מקומיים אלה ובמיוחד כרטיסים לאירועים
אינם כפופים לחוק הגנת הצרכן ככל שספק השירות אינו כפוף לדין הישראלי. חשוב לציין כי
חוק הגנת הצרכן במקרה של ביטול יחול על ספקי שירות הכפופים לחוק בלבד. שירותים
הניתנים במלואם בחו“ל כגון אלה שתוארו לעיל ובאופן מפורש כרטיסי אירוע ושירותי קרקע
(מלונות, העברות, שירותי אירוח וכו‘( לא יוחזר ללקוח.


טיקטהאוס ממליצה ללקוחותיה להצטייד בביטוח כראות עיניהם ולפי צרכם שיכסה מקרים
של ביטול או שינוי חבילה. ביטוחי ביטול נסיעה מכל סיבה נמכרים בישראל על ידי חברות
הביטוח השונות ונציגי טיקטהאוס ישמחו להפנות בעת הצורך לסוכנות שכזו. בכל מקרה של
בקשה לשינוי, ביטול, שדרוג, החלפה וכיו“ב, כמו גם במקרים של שינוי או ביטול הנכפה על
הצדדים בשל גורם חיצוני, תגבה החברה דמי פתיחת תיק וטיפול. עלויות אלה יעמדו על
מינימום של 75 יורו לאדם ובנוסף ייגבו תוספות לטיפול מיוחד ו/או תוספות הנובעות
מהתייקרות השירותים, דמי טיפול של גורמים שלישיים וספקים וכיו“ב.


במקרה של ביטול ו/או דחיית האירוע, בין אם נרכשו כרטיסים בלבד ובין אם נרכשה חבילה
הכוללת כרטיסים ושירותים נוספים (טיסה, מלון וכיו“ב), ובין אם הודעת הביטול או הדחייה
ניתנה טרם היציאה מהארץ או אם ניתנה בעת שהיית הנוסעים בחו“ל, יתקבלו אחד
מהשניים: (1 )זיכוי על הערך הנקוב בכרטיס או (2 )כרטיס חלופי לאירוע שנקבע מחדש.

למען הסר ספק ,מדיניות ההחזרים והביטולים במקרים אלה נקבעת בלעדית על ידי ספקי
הכרטיסים המקומיים ,ללא זיקה או קשר להודעות שניתנו על ידי הפקת האירוע, והודעות
אלה אינן מחייבות את הצדדים בכל אופן. יש לציין כי אין כל קשר בין הערך הנקוב והמחיר
בפועל ששולם עבור הכרטיס, בין אם הוא נרכש במסגרת חבילה או ככרטיס בלבד. הערך
הנקוב עשוי להיות גבוה בסדר גודל או נמוך בסדר גודל ממחיר הכרטיס ששולם.


כמו כן, המחירים הניתנים או מוצגים עבור כרטיסים בלבד אינם בהכרח מחירי הכרטיסים
הנכללים בחבילה ואינם מייצגים את מחיר הכרטיס המגולם בחבילה


חשוב לציין כי ברכישת החבילה מסכימים הצדדים כי ביטול אירוע בחו“ל אינו מהווה סיבה
לביטול החבילה ואינו מזכה את מי מהנוסעים בזכות לפיצוי כלשהו על רכיבים אחרים
בחבילה, עוגמת נפש או כל החזר שמעבר לכרטיס חלופי או הערך הנקוב למען הסר ספק,
במקרה של ביטול אירוע בחו“ל טרם יציאת הטיסה מהארץ הנוסעים לא יוכלו לבטל את
נסיעתם הגם שזו תבוצע ללא האירוע.


החברה ממליצה לכל לקוחותיה לרכוש ביטוח ביטול מכל סיבה לחבילות. עקב מורכבות
החבילות, הכוללות במקרים רבים טיסות בחברות תעופה שונות, כרטיסים לאירועים ובתי
מלון שרובם בדמי ביטול מלאים, במקרי קיצון, כגון מלחמות, מגפות, מהומות וכיו“ב, עקב
מורכבות החבילות, במקרה של ביטול או דחייה של יותר מרכיב אחד, שומרת לעצמה
החברה את הזכות להעביר חבילה למועד חלופי של האירוע. במקרה כזה תיתכן תוספת
תשלום עקב התייקרות השירותים, אבדן ערך או דמי טיפול נוספים .

 

ביטוח, נוסעות בהיריון ומצב בריאותי

על הלקוח להצטייד בביטוח המתאים לצרכיכם לאחר ביצוע רכישת החבילה. עליך לדאוג
לרכישת כיסוי ביטוחי כאמור, באופן עצמאי ובהתאם לתנאי הכיסוי המתאימים לך ולנוסעים
עמך. למען הסר ספק, מטיקטהאוס לא תישא באחריות לכל נזק או הוצאה שעשויים להיגרם
ללקוחותיה בעת או בטרם נסיעתם.


מובהר בזאת כי האחריות מכל היבט וסוג שהוא לנשים בהריון )בכל שבוע הריון שהוא)
הטסות חלה עליהן בלבד. בכל מקרה לא תחול האחריות ו/או הנזק ו/או ההחמרה על חברת
טיקטהאוס ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, כי נשים הרות
המחליטות לטוס על דעתן ואחריותן ולאחר שמובהר כי בכל טיסה לכל יעד ייתכן ותגרום
פגיעה ו/או נזק לאישה ההרה ו/או לעובר הרי שנוסעת הרה עד שבוע 27 כולל , בחתימתה
על טופס ההזמנה ו/או עם קבלת הכרטיסים ו/או ביצעו ההזמנה בחברת טיקטהאוס
משחררת את חברת טיקטהאוס ו/או מי מטעמה מאחריות. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל נוסעת הרה משבוע 28 עד 33 לא כולל, המחליטה לטוס, חייבת להביא עימה
אישור רפואי עדכני באנגלית בו רשום שאין מניעה לטוס ואין כל חשש ללידה מוקדמת.
כמו כן – באחריותה הבלעדית של כל נוסעת בהיריון להתעדכן באתר חברת התעופה על
מדיניות הטסת נשים בהיריון ולדאוג לפעול לפי הנחיותיהן, העשויות להשתנות מעת
לעת ומחברה לחברה ולהצטייד בביטוח נסיעות המותאם למצבה.


מובהר בזאת שלחברת טיקטהאוס אין שליטה על קבלת האישור הרפואי ואשרור הטיסה
לנוסעת ההרה על ידי המוביל.


טיקטהאוס ממליצה ללקוחותיה להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ על מנת להתעדכן
במידע על התראות מסע ככל שישנן לארץ היעד שלהם. כתובת האתר הינה: הקלק כאן

 

מוקד חירום טיקטהאוס – תמיכה 24/7

אנו בטיקטהאוס מאמינים שהטיפול בהזמנת הלקוחות לא מסתיים עם סגירת המשרד.
טיסות יוצאות בשעות הקטנות של הלילה, צ‘ק אין במלונות נעשה גם בסופי שבוע ואירועים
נערכים בדרך כלל מחוץ לשעות הפעילות בישראל.
לשם כך אנו מפעילים עבורכם את מוקד החירום של טיקטהאוס, המאויש 24 שעות ביממה,
7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה. תוכלו לפנות אל המוקד בכל מקרה חירום שעשוי להתעורר
בזמן השהייה בחו“ל. נציג דובר עברית יענה לכם ויספק ”עזרה ראשונה“ על מנת שתוכלו
להמשיך את חופשתכם באופן תקין.
מוקד החירום של טיקטהאוס: 03-6331499 בשעות הפעילות ומחוץ לשעות הפעילות.


במקרה בו אירע מקרה לא צפוי כלשהו, חובת הלקוח ליצור קשר עם מוקד החרום של
טיקטהאוס ללא שהות, לפעול על פי הנחיית הנציג ובהתאם להוראותיו על מנת לפתור אותו.
נדגיש כי עצם הפנייה למוקד החרום אינה מזכה בהחזר או בפיצוי וכי לא יינתנו החזרים ו/או
פיצויים על מקרים שטופלו בהצלחה על ידי המוקד ו/או על מקרים שלא דווחו למוקד בזמן
אמת או דווחו בדיעבד.


לקוח שלא פנה למוקד החירום בזמן אמת במקרה של תקלה ו/או תלונה וכיוצ“ב, ו/או שלא
פעל לפי הנחיות מוקד החירום/מוקד טיקטהאוס יהיה מנוע מדרישת פיצוי ו/או תביעה במקרה
של תקלה כאמור.


חברתנו תעשה מירב המאמצים כי כרטיסי הטיסה, שוברי מלון, רכב וביטוח יישלחו לדואר
אלקטרוני או לפקס שמסרתם בעת ביצוע ההזמנה, עד יום לפני מועד הטיסה המתוכנן. עם
קבלתם, יש להדפיסם לפני הגעתכם לנמל התעופה.


מספר ההזמנה: הינו למטרת בירורים בלבד ואינו מהווה ו/או יוצר כשלעצמו כל חבות מצד
חברתנו אלא בהתאם להסכם הזמנה זה.


חילוקי דעות, מקום שיפוט והתיישנות: בחתימתו של הנוסע על הסכם הזמנה זה, מסכים
הנוסע לכל האמור בו. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה תועבר בכתב עד ולא יאוחר מ- 30
ימים מיום חזרתו של הנוסע מההפלגה/טיסה.


מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך משפטי תהיה לבתי המשפט במחוז חיפה, סמכות
מקומית ייחודית לדון בתביעה. מוסכם, על דעתו של הנוסע, בהסכם זה ובחתימתו בכתב, כי
לאחר תום שנתיים ימים, מיום חזרתו ארצה של הנוסע, לא יהיה הנוסע זכאי לתבוע את
טיקטהאוס בנוגע לחבילת הנופש, ובכל הקשור להתקשרותו עם החברה כאמור בהסכם זה.
תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סע‘ 19 לחוק
ההתיישנות, תשי“ח – 1958.


קבלת מסמכי נסיעה: חתימתך על אישור זה מהווה תנאי לקבלת מסמכי הנסיעה, קבלתם
תהא בדלפקי הספקים בנתב“ג ו/או ע“י שליח ע“ח ה הלקוח ו/או בדלפק חברת התעופה
הרלוונטית ו/או חברת השייט הרלוונטית בנמל היציאה, בכפוף לתשלום מלוא העסקה.
כאמור לעיל, קו חירום טיקטהאוס שמספרו 03-6331499 פעיל מחוץ לשעות הפעילות.
במידה ונתקלתם במקרה חרום או בבעיה, הנכם מתבקשים לפנות למספר זה. במידה ולא
נעשתה פנייה לקו החרום לא תתקבלנה תלונות בדיעבד.

bottom of page